Αλέξιος Μακρεμβολίτης: Ο βίος και το έργον

Αλέξιος Μακρεμβολίτης: Ο βίος και το έργον

Έχω την πεποίθησιν ότι η εργασία αυτή συγκεντρώνει το ερευνητικόν ενδιαφέρον όχι μόνον του ειδικού επιστήμονος, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου δια τον βυζαντινόν Ελληνισμόν. Η συχνή αναφορά του έργου του Μακρεμβολίτου τόσον εις την θύραθεν όσον και την καθ' ημάς ορθόδοξον χριστιανικήν παράδοσιν, αποδεικνύει όχι μόνον τα θεολογικά ενδιαφέροντος του ανδρός αλλά και την αγάπην τούτου προς την αρχαίαν κλασσικήν Λογοτεχνίαν και τους Αρχαίους Έλληνας προγόνους. Πολιτικά και κυρίως ηθικής φύσεως προβλήματα τα εκ των προηγηθέντων εμφυλίων πολέμων προκύψαντα δια το κράτος και τους πολίτας, αν και ενδιέφερον, όπως φαίνεται τον συγγραφέα, εν τούτοις αποσιωπούνται. Πολιτική σκοπιμότης ή φόβος των κρατούντων απεμάκρυναν τον κάλαμον αυτού; Διαρκούντος του πολιτικού φατριασμού μόνον νύξεις τινάς δια τους κρατούντας της εποχής του δύνανται ο σημερινός ερευνητής να ανιχνεύση εις το έργον του. Ο Μακρεμβολίτης ζων εντός της πρωτευούσης και απογοητευθείς εκ της καταφοράς των πραγμάτων ήτο, ως φαίνεται, πεπεισμένος περί του αφεύκτου τέλους του κράτους. Εν ω χρόνω οι Τούρκοι οσημέραι περιέσφιγγον την Βασιλεύουσαν, ηγωνίζετο όσον έζη δια την θεολογικήν ενίσχυσιν των ακροατών του εντός του πνευματικού κύκλου "Ερμού του Λογίου", και παραλλήλως ημύνετο με ισχυρά επιχειρήματα, όσον αι δυνάμεις αυτού επέτρεπον, κατά της εντέχνως υπό των Τούρκων διαδοθείσης εις τους Βυζαντινούς φήμης περί δήθεν ανωτερότητας της μουσουλμανικής θρησκείας έναντι της χριστιανικής εξ αιτίας της συνεχούς προωθήσεως και των στρατιωτικών επιτυχιών των Οθωμανών.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη

Σχετικά Βιβλία

242.102 Βιβλία
119.402 Συντελεστές
4.502 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου