Οι δαπάνες των επιχειρήσεων 2019

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων 2019

Στο παρόν βιβλίο πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή προσπάθεια συγκέντρωσης και αναλυτικής παρουσίασης των εκπιπτόμενων και μη δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να αποτελέσει το ίδιο ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια των λογιστών, στη σύνθετη καθημερινότητα και παράλληλα να αποδοθεί στο μέτρο του δυνατού, η "λογική" με την οποία κρίνονται οι δαπάνες ως προς την εκπεσιμότητά τους από τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013). Η παρουσίαση, στο παρόν βιβλίο, των περιπτώσεων των δαπανών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, φιλοδοξεί να αναλύσει τα εν λόγω έξοδα στο πνεύμα του γενικού κανόνα όπως τίθεται στον Κ.Φ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και επικαιροποιημένων των σχετικών εγγράφων και εγκυκλίων που έχουν δοθεί από τη Διοίκηση, καθώς και των περιπτώσεων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης και αναλύονται εκτενώς στις επόμενες σελίδες. Η νέα έκδοση έχει εμπλουτιστεί με όλες τις σχετικές εγκυκλίους και τροποποιήσεις του ν. 4172/2018 που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018. Πιο συγκεκριμένα, τα σχετικά άρθρα του Κ.Φ.Ε. είναι ενημερωμένα μέχρι και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4587/2018/ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018 και η το πλέον πρόσφατο διευκρινιστικό έγγραφο που περιλαμβάνεται στην ανάλυση των θεμάτων είναι το το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1188383 ΕΞ2018/18.12.2018, αναφορικά με την έκπτωση δαπανών των οποίων τα στοιχεία διαφυλλάσονται ψηφιοποιημένα. Η κατηγοριοποίηση των δαπανών έχει γίνει για την ευκολία του αναγνώστη να ανατρέξει στο κάθε ζήτημα δαπάνης που τον αφορά ξεχωριστά και ταυτόχρονα να μελετηθεί στο σύνολό του ή και συνδυαστικά με παρεμφερείς περιπτώσεις. Επισημαίνουμε ότι κάθε περίπτωση δαπάνης κρίνεται ως ξεχωριστή και αναλύεται υπό το πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 (περιοριστικός κατάλογος) του ν.4172/2013. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντιπροσωπεύει μία ευρύτερη κατηγορία δαπανών, όπου η παρουσίαση τους περιλαμβάνει: - Αναλυτική παρουσίαση των δαπανών - Λογιστικός χειρισμός - Σχετική νομοθεσία Περαιτέρω, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ενδοομιλικές και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη, δεδομένου ότι οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ως ζητήματα αιχμής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επίσης για θέματα όπως οι αποσβέσεις, προβλέψεις και ειδικές περιπτώσεις δαπανών αναλύονται σε ευρύτερο φάσμα για την καλύτερη κατανόηση αντιμετώπισής τους. Στο βιβλίο μας παρατίθεται ένας οδηγός για τη φορολογική αναμόρφωση που περιλαμβάνει τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης, το περιεχόμενο καθώς και παράδειγμα φορολογικής αναμόρφωσης. Στο Παράρτημα του βιβλίου παρατίθενται ολόκληρες οι εγκύκλιοι και αποφάσεις που αφορούν κάποιες δαπάνες και στο κεφάλαιο στο οποίο αναφέρονται, για λόγους ευκολίας, γίνεται παραπομπή στο τέλος του βιβλίου ώστε να μελετηθούν αναλυτικά από τον αναγνώστη. Οι κατηγορίες δαπανών που αναλύονται σε αυτό το βιβλίο, είναι οι εξής: 1. Προϋποθέσεις έκπτωσης δαπανών 2. Αμοιβές - Παροχές στο προσωπικό των επιχειρήσεων 3. Αμοιβές μελών Δ.Σ. - εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε. 4. Ασφαλιστικές εισφορές 5. Ασφάλιστρα 6. Αμοιβές - Αποζημιώσεις τρίτων 7. Λοιπές παροχές τρίτων 8. Δαπάνες ταξιδίων 9. Δαπάνες φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και εορταστικών εκδηλώσεων 10. Δαπάνες οργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ 11. Δαπάνες διαφήμισης 12. Δωρεές - Χορηγίες - Υποτροφίες 13. Δαπάνες τόκων 14. Φόροι - τέλη 15. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις 16. Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα 17. Ζημίες από φθορά, απώλεια, υποτίμηση κεφαλαίου 18. Κόστος πωλήσεων - Κόστος μενόντων προϊόντων 19. Δαπάνες που καταβάλλονται σε εταιρείες με έδρα σε μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κράτη 20. Ενδοομιλικές συναλλαγές 21. Royalties (Δικαιώματα) 22. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 23. Μισθώματα ακινήτων 24. Δαπάνες μίσθωσης, επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, ακινήτων κτλ 25. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 26. Προβλέψεις 27. Λοιπές δαπάνες 28. Φορολογική αναμόρφωση Στο τέλος του βιβλίου και μετά το Παράρτημα παρατίθενται τα ευρετήρια κατά μέρος και αλφαβητικά, ώστε ο αναγνώστης να διευκολυνθεί αναζητώντας το θέμα που τον ενδιαφέρει ή και πιο συγκεκριμένα τη λέξη στο σύνολο του βιβλίου. Σημαντικές εγκύκλιοι θέματα που έχουν προστεθεί από την έκδοση του 2018 : - Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ μη μισθωτών (με Παραδείγματα) - Έκπτωση δαπανών που φυλάσσονται σε ψηφιοποιημένα στοιχεία - Έκπτωση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης - Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει - Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν την 1.1.2014 - Leasing αυτοκινήτου με εγγραφές

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου