Οικοδομώντας μια ατελή νομισματική ένωση

Οικοδομώντας μια ατελή νομισματική ένωση

Οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες και πολιτικές συγκρούσεις

Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να παράσχει μια σαφή, εμπεριστατωμένη, συνεκτική και συνολική θεώρηση των κεντρικών πτυχών που συνέβαλαν στον "Ατελή" τρόπο οικοδόμησης και λειτουργίας της Ευρωζώνης, αναδεικνύοντας, από τη μια πλευρά, τους προσδιοριστικούς παράγοντες δημιουργίας και όξυνσης των εντεινόμενων Μακροοικονομικών ανισορροπιών και, από την άλλη πλευρά, τις Πολιτικές εντάσεις και τις Κοινωνικές επιπτώσεις που εμφανίζονται, τόσο στο εσωτερικό των επιμέρους κρατών-μελών, όσο και στην Ευρωζώνη ως ενιαία οντότητα. Ξεφεύγοντας από τη "στενή" εξέταση του Οικονομικού περιεχομένου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Διεπιστημονική ανάλυση, βασιζόμενη σε έναν συνδυασμό μεταβλητών, οι οποίες περικλείουν Πολιτικό χαρακτήρα και Κοινωνικά χαρακτηριστικά, εξάγοντας το συμπέρασμα πως οι διευρυνόμενες Μακροοικονομικές ανισορροπίες, οδηγούν αναπόφευκτα και σε Πολιτικές συγκρούσεις, οι οποίες ταυτόχρονα εκχειλίζονται και στο Κοινωνικό πεδίο. Ως εκ τούτου, καθίσταται εμφανές πως οι Πολιτικές εξελίξεις και αποφάσεις συνδέονται άμεσα με τις επιλογές Οικονομικής Πολιτικής και τις Κοινωνικές μεταβολές, δημιουργώντας μια ακολουθία διάδρασης και αλληλεξάρτησης. Το παρόν σύγγραμμα δεν προϋποθέτει πως ο αναγνώστης είναι εξοικειωμένος με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία αναλύονται και δεν απαιτεί να διαθέτει ειδικές γνώσεις Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ή άλλου ακαδημαϊκού κλάδου. Απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια εμβάθυνση αναφορικά με τον «Ατελή» τρόπο οικοδόμησης και λειτουργίας της Ευρωζώνης και τις συνέπειες οι οποίες εμφανίζονται σε Οικονομικό, Πολιτικό και Κοινωνικό επίπεδο, συνιστώντας, αφενός, μια σημαντική πηγή αναφοράς και, αφετέρου, ένα διδακτικό εγχειρίδιο πανεπιστημιακής μελέτης, τόσο σε Προπτυχιακό, όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ανάλυση και η εξέταση των γεγονότων και των δεδομένων είναι εύληπτη και ταυτόχρονα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και τεχνικά οικονομικά ζητήματα περιγράφονται και αναλύονται απλουστευτικά και κατανοούνται εύκολα διαμέσου εμπειρικών παραδειγμάτων. Η πρωτοτυπία του συγγράμματος εδράζεται στο γεγονός πως προσφέρει μια διαφορετική ενόραση, εξετάζοντας ποικιλοτρόπως τη συστηματική μελέτη της εξελικτικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής (Νομισματικής (€)) Ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας εκτενώς έναν συνδυασμό Οικονομικο-Πολιτικο-Κοινωνικών παραγόντων, διαμέσου των εργαλείων: (α) της Μακροοικονομικής θεωρίας, (β) της Πολιτικής Επιστήμης, της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και των Διεθνών Σχέσεων και (γ) των στοιχείων της Κοινωνιολογίας, στηριζόμενο σε κριτήρια Διεπιστημονικότητας, όπου συνέβαλαν, τόσο μεμονωμένα, όσο και συνολικά, σε αυτό το ιδιαιτέρως πρωτότυπο, παράτολμο και μοναδικό εγχείρημα διεθνώς, της ("Ατελούς") Οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής (Νομισματικής (€)) Ολοκλήρωσης.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
119.752 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου