Απλωταριά

Απλωταριά

Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον: Ημερολόγιο 2006

Κύριο κριτήριο της επιλογής του θέματος του προγράμματός μας είναι η προσέγγιση της τοπικής Ιστορίας μέσα από την κατανόηση της ιδιαίτερης τοπικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή μαρτυρείτε από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του κύριου εμπορικού δρόμου της Χίου, της Απλωταριάς. Παράλληλα, με τη διερεύνηση ενός χώρου, όπως η Απλωταριά, που εγγράφεται στο χρόνο και περικλείει Ιστορία, θεωρήθηκε καίρια και η ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου των μαθητών μέσω της διάκρισης του αυθεντικού από τα ξενόφερτα στοιχεία. Η ενεργητική μάθηση μέσω της αναζήτησης και της οικοδόμησης πληροφοριών, η συνεργασία των μαθητών σε ομαδικό επίπεδο, η σύνδεση της σχολικής πραγματικότητας με την τοπική κοινωνία και η καλλιέργεια θετικής στάσης για τη διάσωση - αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού χώρου ήταν οι βασικοί στόχοι του προγράμματος. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με προηγούμενες γενιές ανθρώπων (προσωπικές συνεντεύξεις με εμπόρους, τοπικούς φορείς και παράγοντες) και προβληματίστηκαν πάνω στα ίχνη της ιστορίας στο χώρο (φωτογραφίσεις κτηρίων), στα αρχεία του τόπου (βιβλιογραφική έρευνα στη βιβλιοθήκη "Α. Κοραής" -αναζήτηση παλιών διαφημίσεων στον τοπικό Τύπο) και γενικότερα στο σύνολο των όψεων του τόπου και της τοπικής κοινωνίας. Μ' αυτούς τους τρόπους πιστεύουμε πως δημιουργήθηκε στους μαθητές περιβαλλοντική συνείδηση και θετική συμπεριφορά για συλλογική κοινωνική δράση και οικολογική στάση απέναντι στο περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται. Με την προσέγγιση της Απλωταριάς ως πολιτισμικού παραγώγου επισημάνθηκε η αναγνώ- ριση των ανθρωπογενών και των φυσικών συνόλων ως διατηρητέων και συνεπώς η ανάγκη για εξωραίσμό και προστασία της.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.187 Βιβλία
119.753 Συντελεστές
4.515 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου