Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing, factoring και forfaiting

Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing, factoring και forfaiting

Βιβλία με παρόμοιο τίτλο όπως αυτόν του βιβλίου, αφιερωμένα δηλαδή αποκλειστικά στη λογιστική των τραπεζών και άλλων κλάδων του χρηματοδοτικού τομέα της οικονομίας (εταιρείες Leasing, Factoring, Forfaiting κ.λπ.), δεν τα συναντάμε συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία, με εξαίρεση κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Βραζιλία κ.ά. Η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός ότι οι λογιστικοί κανόνες, όπως αυτοί είναι ενσωματωμένοι στα αμερικανικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, είναι κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις και δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο. Ο πιο αντιπροσωπευτικός τίτλος για βιβλία που καλύπτουν τις τράπεζες θα ήταν "Λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων", αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα (χορηγήσεις, ομόλογα, καταθέσεις κλπ) αντιπροσωπεύουν πλέον του 90% τόσο του ενεργητικού όσο και των υποχρεώσεων της εμπορικής τραπεζικής επιχείρησης, καλύπτονται δε από ειδικά λογιστικά πρότυπα. Τα πρότυπα, όμως, αυτά καλύπτουν και άλλες επιχειρήσεις, που χορηγούν πιστώσεις, αγοράζουν ή εκδίδουν ομόλογα, λαμβάνουν δάνεια κ.λπ., πράγμα που σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πρότυπα δεν μπορούν να ταυτιστούν αποκλειστικά με τις τράπεζες. Επειδή όμως: α. Τα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν, ως επί το πλείστον, τις τράπεζες, οι δε καταθέσεις αποκλειστικά αυτές, β. Οι χορηγήσεις, και γενικά οι πάσης φύσεως πιστώσεις, έχουν ως βασικό κορμό τις τράπεζες, έχει δε αναπτυχθεί σοβαρή φιλολογία γύρω από το αντικείμενο αυτό καθώς και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, γ. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά αντικείμενα που αφορούν αποκλειστικά τις τράπεζες, πέραν των χρηματοοικονομικών μέσων, όπως οι τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, τα οποία καλύπτονται πλήρως στο βιβλίο, επιπλέον δε δ. Καλύπτεται η προέλευση, η φύση και η λειτουργία σημαντικών καινοτόμων μέσων όπως των Leasing, Factoring και Forfaiting θεωρούμε ότι το βιβλίο δικαιολογημένα φέρει τον τίτλο

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου