Αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών για τη Β΄και Γ΄ τάξη του ενιαίου λυκείου

Αδίδακτο κείμενο αρχαίων ελληνικών για τη Β΄και Γ΄ τάξη του ενιαίου λυκείου

40 κριτήρια αξιολόγησης στους αττικούς ρήτορες

Το ανά χείρας βιβλίο απευθύνεται σε δύο κατηγορίες ανθρώπων με διαφορετικό στόχο για την καθεμία. Αρχικά, απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου με στόχο να τους παρέχει ένα επαρκές υλικό, ώστε να εργαστούν σε ρητορικά κείμενα και να εξασκηθούν τόσο στη μετάφραση και στη νοηματική ανάλυση κειμένου όσο και στη γραμματική και στο συντακτικό. Έπειτα, απευθύνεται στους συναδέλφους, με στόχο να έχουν στα χέρια τους χρήσιμο υλικό που θα τους βοηθήσει κατά τη διδακτική πράξη. Τα αποσπάσματα που επελέγησαν ανήκουν στους λόγους των ρητόρων του "κανόνα των δέκα αττικών ρητόρων" και η επιλογή έγινε με βάση τρία στοιχεία: - να αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα του αττικού ρητορικού λόγου - να χαρακτηρίζονται από νοηματική και δομική αυτοτέλεια - να είναι πλούσια σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν μία ερώτηση μετάφρασης, μία ερώτηση κατανόησης και γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις. Οι ασκήσεις γραμματικής αφορούν το ονοματικό και το ρηματικό μέρος και έχουν ως στόχο να καλλιεργήσουν στο μαθητή τόσο τη δεξιότητα αναγνώρισης τύπων στον αρχαίο ελληνικό λόγο όσο και τη δεξιότητα μετασχηματισμού τους. Σε επίπεδο συντακτικού σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης παρουσιάζονται πέντε ασκήσεις που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: - συντακτική αναγνώριση λέξεων - αναγνώριση και ανάλυση δευτερευουσών προτάσεων - ασκήσεις συντακτικού: Τέλος, κρίθηκε αναγκαίο μετά τις απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης να προστεθούν δύο σύντομα μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται σχηματικά η θεωρία για τις ασκήσεις συντακτικού, προκειμένου ο μαθητής να μπορεί να προστρέξει σε αυτή και να βοηθηθεί κατά την προσπάθεια λύσης των κριτηρίων αξιολόγησης. Το δεύτερο είναι ένα συνοπτικό λεξικό δικανικών όρων.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου