Deutsche Grammatik üben

Deutsche Grammatik üben

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους που αντιστοιχούν στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητοι χρήστες με σχετική ευχέρεια στη γλώσσα. Ειδικότερα, έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές δεξιότητες, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια στη χρήση της γλώσσας. Στο εν λόγω επίπεδο είναι εφικτή: 1. Η κατανόηση βασικών νοημάτων συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και η άντληση σημαντικών πληροφοριών, 2. Η κατανόηση ενός ευρέος φάσματος σύνθετων κειμένων, 3. Η δόμηση και διατύπωση με σαφήνεια απόψεων για σύνθετα θέματα, αλλά και η διόρθωση κειμένων τρίτων που περιέχουν λάθη, 4. Η παρουσίαση θεμάτων με χρήση ορθά δομημένου λόγου, 5. Η συμμετοχή σε συζητήσεις και η παρουσίαση προσωπικών απόψεων. Το βιβλίο στοχεύει στη βελτίωση των παραπάνω δεξιοτήτων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σαν συμπλήρωμα σε όλα τα διδακτικά βιβλία αυτής της βαθμίδας όσο και ανεξάρτητα για μελέτη και εμπέδωση της ύλης.

Το βιβλίο δεν υπάρχει σε κάποια βιβλιοθήκη
243.186 Βιβλία
122.585 Συντελεστές
4.631 Εκδότες
Με την υποστήριξη του ΒιβλιοNet και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου